Saturday, 29 January 2011

RIBA DALAM WANG KERTAS

RIBA DALAM WANG KERTAS
by AURA AURUM

Sistem ekonomi sekarang yang tidak seimbang ini tidak tergugat kerana telah berjaya mengalih...kan tumpuan dari pekara – pekara berkaitan ekonomi kepada politik.Sistem ekonomi yang berat sebelah ini tidak dihiraukan kerana seluruh tenaga difokuskan kepada pekara – pekara politik. Oleh itu pekara – pekara ekonomi tidak dipersoalkan dan terus berjalan seperti biasa.Sedangkan asas atau punca kepada sistem yang kita panggil kapitalis adalah riba. Riba itu sendiri adalah tidak seimbang. Riba yang bersistemetik melalui Bank telah menukar perjanjian perompakan sebagai dominasi ekonomi. Selagi kita menjadi hamba kepada riba selagi itulah Negara umat Islam akan menjadi hamba.
Oleh itu memahami riba sangat penting dalam memahami Kapitalisme. Pemahaman Islam tentang riba akan mengujudkan kembali  cara mu’amalat kita dan mencari pendekatan mengatasi sistem semasa. Riba bukan sahaja negatif tetapi ia membuka jalan yang positif kepada pekara yang halal. Apabila kita masih lagi keliru dengan halal dan haram amat mudahlah untuk musuh kita memusnahkan kita. kini kita berhasrat untuk memahami apa itu riba.
Firman Allah yang bermaksud :"Allah telah menghalalkan Perdagangan dan mengharamkan Riba" (Quran 2:275)Riba  adalah bertentangan dengan jual-beli (Perniagaan atau Perdagagan), ia merosakkan jual-beli. Tidak ada perniagaan dengan riba atau riba dengan perniagaan. Tetapi riba adalah asas kepada wajah kufur hari ini iaitu kapitalisme. Dengan sebab ini Riba menjadi isu politik yang paling penting yang dihadapi oleh umat Islam. Riba memberi kesan kepada setiap aspek dari kehidupan kita dan ini dapat dijejaki kepada dua institusi iaitu Bank dan Negara. Walaupun sangat penting tetapi tidak diketahui secara betul oleh majoriti umat Islam.
 Kebanyakan orang mengenali riba hanya sebagai bunga ( interest ). Sedangkan realitinya riba adalah lebih kompleks. Silap faham ini bukan sahaja kerana silap kiraan tetapi hasil dari pembelajaran dan doktrin palsu yang membawa kepada kejatuhan kuasa politik ummah yakni Khilafah Islamiah dan proses Islamisasi atas pembaharuan yang datang berikutnya. Silap faham ini telah membuka pintu “ Islamisasi “ kepada institusi terpenting Kapitalisme iaitu Bank. Apa itu pasar terbuka untuk perniagaan menjadikan Bank itu untuk riba.
Riba yang diislahkan membuka jalan kepada promoter – promoter Bank Islam menhalalkan tindakan mereka.Sebab itu cukup penting untuk kita memahami masalah fiqah yang sebenar supaya dapat dibezakan yang mana halal dan yang mana haram. Ini sangat penting bagi mengatasi kapitalisme dan kuasa illusinya. Pengenalan yang ringkas ini moga – moga dapat memberi gambaran isu riba dalam shariat Islam dan membuka pekong keraguan yang cipta oleh ulamak moden.
Riba dari segi bahasa bermaksud “ lebihan ”dalam bahasa Arab. Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, didalam Tafsir “Ahkamul Qur’an” mendefinasikan riba sebagai: setiap lebihan antara nilai barang yang diberi dan nilai yang diterima. Lebihan ini merujuk kepada dua pekara :
1] setiap lebihan, manfaat hasil dari penambahan yang tidak ketentuan dalam timbangan dan ukuran.2] setiap lebihan, manfaat dari ketidaktentuan yang datang dari penangguhan. Dua aspek ini membawa ulamak kita mengkategorikan riba kepada dua jenis.
 Ibn Rushd berkata:“Fuqahak bersependapat bahawa riba didalam jual beli ( perniagaan ) ada dua jenis : penangguhan ( nasi’ah ) dan lebihan yang ditetapkan (tafadul)”
Dengan maksud, ada dua jenis riba:1] Riba al-Fadl (lebihan dalam penambahan )2] Riba al-Nasiah (lebihan melalui penangguhan)Riba al-fadl merujuk kepada kuantiti/bilangan. Riba al-nasiah merujuk kepada masa yakni penangguhan.Riba al-fadl sangat mudah untuk difahami. Dalam pinjaman, riba al-fadl adalah interest/bunga yang dikenakan sebagai lebihan atas pokok. Tetapi secara umumnya ia bermaksud satu pihak meminta penambahan dari nilai yang diberi.Satu pihak memberi sesuatu dengan nilai 100 bagi pertukaran sesuatu yang bernilai 110.Ini termasuk juga yang dilarang apabila dua transaksi jual-beli (aqad) dihubungi dengan satu transaksi (aqad) – dikenali sebagai dua jual-beli dalam satu, dimana satu pihak dikehendaki menjual sesuatu pada satu harga dan menjual semula dengan tempoh tertentu dengan harga yang lebih rendah kepada penjual yang mula tadi. Sebenarnya, ini adalah dalih bagi mendapatkan pinjaman dengan bunga/interest atas nama jual beli. Tidak ada sesiapa pun yang perlukan alasan atau dalih untuk mendapatkan pinjaman terus dari Bank hari ini tetapi Perbankan Islam telah kembali kepada muslihat ini bagi memperdayakan pelanggan mereka dengan menyelewengkan makna “ murabaha “.Memahami Riba al-nasiah adalah lebih halus dan teliti. Lebihan pada masa  secara tidak adil yang ditambah dalam transaksi adalah penangguhan yang tidak adil. Ini merujuk kepada pemilikan ( ‘ayn) dan bukan pemilikan (dayn) sebagai alat pembayaran ( emas, perak dan makanan yang digunakan sebagai wang ). ‘Ayn ialah barang yang nyata dan selalu dirujuk sebagai tunai ( fizikal ). Dayn adalah nota janji untuk membayar atau suatu hutang atau apa barang dimana penghantaran atau pembayaran ditangguh. Menukar (safr ) dayn dengan ‘ayn samalah seperti  Riba al-nasiah. Menukar dayn dengan dayn juga dilarang. Didalam penukaran hanya ‘ayn dengan ’ayn diizinkan.Banyak hadis yang menyokong isu ini.
Riwayat Imam Malik dalam Muwatta’:
Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa ia mendengar bahwa al-Qasim ibn Muhammad berkata, "'Umar ibn al-Khattab berkata, `Dinar untuk dinar dan dirham untuk dirham dan sa' untuk sa'. Suatu yang akan diambil kemudian tidak boleh dijual dengan sesuatu yang ada di tangan.'"
Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa Abu'z-Zinad mendengar Sa'id al-Musayyab berkata, "Riba terdapat hanya dalam emas dan perak atau apapun yang ditimbang dan diukur oleh makanan dan minuman." Seorang ulama bermazhab Hanafi Abu Bakr al-Kasani (w. 587H) menulis :“Bagi riba al-nasa’ ialah perbezaan (tambahan) antara tamatnya penangguhan dengan tempoh penangguhan dan perbezaan (tambahan) antara pemilikan (‘ayn) dan tanpa pemilikan didalam barang yang diukur dan ditimbang samada didalam barang yang tidak sejenis atau barang yang sejenis. Mengikut Imam Shafi’i ini merujuk terutamanya kepada perbezaan pada tamatnya penangguhan dan tempoh penangguhan didalam makanan dan logam yang berharga ( dengan nilai wang ).”'
Riba al-nasiah merujuk terutamanya kepada penggunaan dayn dalam petukaran (sarf) barang yang sama jenis. Tetapi larangan ini dilanjutkan dalam jul-beli secara am dimana dayn sebagai matawang sudah melewati batasan kontrak peribadi kepada alat pertukaran (sebagai wang ) yang menggantikan ‘ayn. Imam Malik, r.a.,menunjukan pekara ini didalam 'Al-Muwatta':
Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa ia mendengar tanda terima/resit(sukukun) dibagikan pada penduduk pada masa Marwan ibn al-Hakam untuk barang di pasar al-Jar. Penduduk membeli dan menjual resit diantara mereka sebelum mereka mengambil barangnya. Zayd ibn Tsabit bersama seorang Sahabat Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pergi menghadap Marwan ibn al-Hakam dan berkata, "Marwan! Apakah engkau menghalalkan Riba?" Ia menjawab, "Naudzubillah! Apakah itu?" Ia berkata, "Resit-resit ini yang dipergunakan penduduk untuk berjual-beli sebelum menerima barangnya." Marwan kemudian mengirim penjaga untuk mengikuti mereka dan mengambilnya dari penduduk kemudian mengembalikannya pada pemilik asalnya.Zayd ibn Thabit khususnya menyebut riba , resit (dayn) 'dimana penduduk berjual beli sebelum menerima barang'. Emas ,perak atau makanan boleh digunakan sebagai bayaran,tetapi kamu tidak boleh menggunakan nota janji pembayaran. Didalamnya ada penangguhan sebagai tambahan yang tidak dibenarkan. Sekiranya kamu memiliki dayn, kamu haruslah mengambil barang tersebut (‘ayn) dan barulah kamu boleh bertransaksi. Dayn tidak boleh digunakan sebagai matawang.Secara umumnya, peraturannya ialah kamu tidak boleh menjual sesuatu ada disitu dengan suatu yang tiada. Amalan ini dipanggil Rama’ dan ini adalah Riba. Imam Malik menyambung :’Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari ‘Abdullah ibn Dinar dari ‘Abdullah ibn ‘Umar bahawa ‘Umar ibn al-Khattab telah berkata “ Janganlah kamu menjual  emas dengan emas kecuali dengan seimbang , janganlah kamu menambah sebahagian atas sebahagian yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang dan, janganlah kamu menambah sebahagian atas sebahagian yang lain danjanganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan suatu yang ada Jika seseorang meminta kamu menunggu untuk membuat pembayaran sehingga dia kembali ke rumahnya , janganlah kamu tinggalkannya, aku bimbang rama’ atas kamu. Rama’ ialah riba.
Rama’ adalah amalan biasa dalam pasar kita sekarang ini. Matawang dayn ( wang kertas,resit) telah mengantikan matawang ‘ayn (dinar,dirham). Inilah yang dimaksud oleh Umar ibn al-Khattab apabila dia berkata saya bimbang Rama’ keatas kamu.
Jual-beli dengan penangguhan tidak terhad atas logam sahaja tetapi termasuk makanan. Kata Malik “ Rasullulah s.a.w melarang makanan dijual sebelum makanan tersebut diserah “.Oleh itu apa yang dilarang didalam riba al-nasiah ialah penambahan palsu yang tidak sepatutnya ada dalam transaksi secara fitrah . Apakah yang dimaksud dengan palsu dan fitrah disini ? Maksudnya setiap transaksi mempunyai  keadaan masa dan harga.
Pinjaman melibatkan penangguhan tetapi bukannya lebihan kuantiti. Seorang memberikan sejumlah wang , selepas jangka masa waktu tertentu wang tersebut dipulangkan tanpa sebarang tambahan. Tambahan masa adalah halal tetapi tambahan kuantiti apabila dipulangkan adalah haram . Ini adalah riba al-fadl.
Pertukaran ( as-sarf ) tidak boleh melibatkan penangguhan dan tambahan kuantiti. Apabila seorang memberi wang, yang sama diberikan tanpa penangguhan. Penangguhan tidak dibenarkan dalam pertukaran. Jika kamu mahu melambatkan pembayaran, kamu harus jadikan ia sebagai pinjaman, kamu tidak boleh menjadikanpinjaman sebagai sesuatu yang tersembunyi disebalik ‘ Pertukaran yang ditangguhkan ‘. Pertukaran yang ditangguh dipanggil riba al-nasiah.
 Sewaan melibatkan penangguhan dan penambahan dan ianya halal. Apabila kamu menyewa sebuah rumah , kamu telah memgambil rumah tersebut untuk tempoh waktu tertentu ( penambahan ) dan sebagai balasannya kamu membayar sewa ( penambahan ). Penambahan ini dalam masa dan kuantiti dibolehkan dan halal.
Tetapi kamu hanya boleh menyewakan barang yang hanya boleh disewa. Kereta, rumah atau kuda, wang atau makanan tidak boleh disewa, untuk berpura – pura wang boleh disewa akan merosakkan transaksi jual beli dan menjadikannya riba.
Setiap transaksi melibatkan keadaan yang berkaitan dengan benda itu sendiri. Kita tidak boleh mengambil syarat untuk suatu benda dan dikaitkan dengan syarat pada benda yang lain tanpa merosakkan transaksi tersebut. Dengan menambah syarat atau lebihan akan berlaku riba. Oleh kerana dayn itu sendiri adalah penangguhan , penggunaan dayn hanya dihadkan penggunaannya secara individu dan dilarang digunakan sebagai medium untuk pembayaran. Dayn adalah halal, menggunakannya sebagai matawang adalah haram. Dayn adalah kontrak persendirian antara dua individu dan akan terus menjadi kontrak dalam skop persendirian. Perpindahan dayn dari seorang ke seorang yang lain boleh dijalankan, secara Islamnya dengan menyelesaikan dayn yang pertama dan membuat dayn yang baru. Dayn tidak boleh diedarkan diluar batas kontrak individunya dan bebas merata. Pemiliknya mesti mengambil barang sebagimana yang tertera pada dayn dan melupuskan dayn tersebut. Dayn tidak boleh digunakan sebagai alat tukaran dan digunakan sebagai medium pembayaran, oleh itu dayn tidak boleh digunakan untuk membayar zakat. 
Silap faham masalah riba oleh golongan Intelektual Moden
Golongan pembaharuan Islam berusaha menyamakan riba dengan riba al-fadl sahaja dan mengabaikan riba al-nasiah. Dengan mengatakan riba hanyalah bunga/interest adalah sebahagaian daripada kekeliruan ini. Kesilapan mereka bermula dari kumpulan awal tajdid baru ini, terutamanya Rashid Reda. Rashid Reda memberi pengkelasan baru tentang riba, beliau membezakan apa yang beliau bahagikan sebagai ‘riba dalam Al Qur’an’ dan  ‘riba dalam Sunnah’. Reda mempertahahankan asas riba adalah dalam Al Quran dan diharamkan sampai bila – bila sementara teks sunnah melarang bentuk riba yang lebih ringan dan mengikut pendapatnya juga dilarang tetapi dibolehkan jika berlaku keperluan (Darurah ).
Dia mengatakan riba yang dilarang didalam Al Quran sebagai ‘ riba al jahilliyah’ ( jika seseorang tidak membayar mengikut masa yang ditetapkan , penjual akan menaikkan harga ) kesilapannya mengatakan ini riba al – nasiah. Dia juga melakukan kesalahan dengan mengatakan riba al – nasiah ( silap bertukar maksud ) hanya menjadi haram jika melibatkan denda berbunga ( compound interest ) jadi bunga/interest biasa (simple interest ) tidak termasuk riba al – nasiah dan dibolehkan. Dia membuat kesimpulan bahawa interest/bunga biasa yang dikenakan atau yang dibayar oleh Bank tidak dilarang mengikut  Al Quran dan sunnah.
Larangan dari Sunnah mengikutnya, merujuk kepada pertukaran tertentu. Seperti dua orang yang menukar emas antara satu sama lain, jumlah emas mesti seimbang dan ditukar pada masa itu juga. Pada pendapatnya, tidak seperti riba al jahiliyah , cara ini tidak diketahui orang Arab kerana sukar untuk difahami mengapa harus ada dua orang yang melakukan pertukaran yang melibatkan  kuantiti yang sama serentak pulak. Jadi riba al fadl dilihat sebagai amalan yang ditinggalkan didalam perdagagan dimana pertukaran emas yang sama dilakukan sudah tidak diamalkan lagi.
Hadis yang terkenal yang menyebut tentang “ tangan dengan tangan “ dan “seimbang “ merujuk pada riba, tidak difahami oleh golongan moden. Mereka tidak faham relevannya dan bentuk yang disebut. Emas dengan emas, seimbang dan tangan dengan tangan merujuk kepada perseimbangan dalam traksaksi.
 Satu aspek merujuk kepada keseimbangan dalam kuantiti jika berlaku ketidakseimbangan menjadi riba al-fadl dan satu lagi merujuk kepada kesegeraan (tanpa penangguhan) dan jika berlaku penangguhan dirujuk sebagai riba al – nasiah.
Ini akan menghalang keadaan dimana emas yang tidak ada  (dayn) ditukar dengan emas yang ada (ayn) . Ini sangat relevan kerana cara beginilah orang Islam ditipu dengan emas mereka dengan cara menukar dengan kertas janji palsu emas ( bentuk asal wang kertas ). Seterusnya untuk menjadikan wang kertas halal, ulamak – ulamak  modenis mengabaikan maksud dan relevannya hadis tersebut.
Hadis itu merujuk kepada pertukaran dinar dan dirham khususnya pada cetakan berlainan , ia melarang sama sekali kewujudan nota/resit sebagai janji pembayaran. Dua bentuk ini sangat relevan dan penting kepada kita :
Kesimpulannya, pandangan Syaikh Rashid Reda dari Mesir adalah seperti berikut :A] Riba al-nasiah hanyalah riba al-jahiliyya dan hanya denda berbunga/coumpand interest dilarang dengannya.
B] Riba al-fadl hanya melibatkan pertukaran, hanya peringkat kedua dan boleh diterima sekiranya berlakunya keperluan ( darurah ). Pengikut Reda pada asasnya mengambil pendekatan yang sama dalam mengklasifikasikan riba tetapi berbeza sedikit dalam isu denda berbunga/coumpand interest. Mereka bersetuju bahawa interest biasa/simple interest juga adalah haram tetapi prinsip darurah boleh diguna pakai dan mereka melihat riba al – fadl  sebagai masalah kedua melibat hanya pada perdagagan ( bukan pada mata wang ).
Sebenarnya kedua – dua riba al – nasiah dan riba al – fadl dilarang dalam Al Quran, malah riba dalam Al Quran dan Sunnah adalah sama . Sunnah adalah amalan hidup sebagai penafsiran dari  Al Quran.
Riba yang dikenali sebagai riba al Jahiliyah mengandungi kedua – duanya riba al-nasiah dan riba al-fadl. Dalam transaksi ini, pembayaran ditangguh ( nasiah ) ditukar dengan penambahan (fadl), tetapi riba al – nasiah melibatkan lebih dari hanya riba al – jahilliyah.Implikasi dari kedudukan intelektual moden. Dengan mengabaikan makna sebenar riba al nasiah , mereka mengelak daripada menyentuh tentang isu mata wang kertas. Memahami riba al-nasiah adalah asas kapada pemahaman tentang kedudukan kita keatas duit kertas. Sebab mereka mengambil sikap yang memutarbelitkan makna riba secara jelasnya ialah untuk menghalalkan suatu yang tak terfikir : Perbankan. Inilah justifikasi kepada apa yang dipanggil Perbankan Islam. Konsep darurah bersama penyingkiran riba al-nasiah memberi mereka alasan untuk membenarkan penggunaan duit kertas dan seterusnya menggunakan kaedah fractional reserve banking (Rezab  Simpanan Bank ) yang menjadi asas kepada perbankan moden hari ini.
Tambahan :
Oleh itu menyamakan wang emas dengan wang kertas kerana kedua—duanya wang adalah tidak tepat sama sekali.
Wang dalam Islam ialah berdasarkan ’ayn emas dan perak ( Nuqud Shar’ii) bukan wang yang diberi nombor atau diberi nilai.
Wang yang beredar sekarang 5% dalam bentuk tunai (kertas/note) sedangkan 95% lagi berbentuk elektronik (wang sekarang ialah satu signal elektronik dari satu komputer ke satu komputer yang lain ).
Oleh sebab itu apabila wang ini meningkat jumlahlah dipasaran berlakulah inflasi.

Saturday, 15 January 2011

Mari belajar menyimpan emas oleh Jurutera Aurum ( Rohisam Anuar)

Topik 1

"Saya nak beli emas, tapi camna ek??"
"Orang kata simpan emas untung, betul ke?? Ada figure??"
"Emas memang untung, saya nak convert semua duit..beli emas"
Berikut adalah antara persoalan yang bermain di minda kita, terutamanya apabila hendak memulakan pelaburan atau menceburi sesuatu bidang, secara khususnya emas. Emas merupakan komoditi yang tergolong dalam 'precious metal' yang mempunyai nilai yang cukup unik. Namun, sebelum memulakan sesuatu adalah amat digalakkan kita mengkaji secara menyeluruh bidang yang ingin diceburi, in other words 'due dilligence'.
Buat rakan-rakan yang ingin mengetahui lebih lanjut, berikut adalah soalan-soalan panduan yang dapat dijadikan sebagai senarai semak:
1. Kalau saya beli emas, adakah saya akan dapat emas??
2. Benarkan emas menguntungkan?? Boleh tunjukkan pada saya??
3. Kalau saya beli emas, simpan. Bila saya akan untung??
4. Emas yang saya beli ini, berapa susut nilainya??
5. Kalau emas ini rosak, saya boleh jual balik ke??
6. Kenapa harga emas dari setiap penjual tak sama??
7. Apa bezanya emas pelaburan dan barang kemas??
8. Bagaimana emas boleh melindungi kekayaan kita??
Pada saya berikut adalah soalan-soalan yang cukup kritikal yang harus difahami secara terperinci oleh bakal pembeli emas dan harus diterangkan secara jujur oleh pengedar dan penjual emas. Sila renung-renungkan….
Topik 2

Dalam post kali ini, saya ingin membincangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga emas dunia. Sebagaimana kita tahu, emas merupakan komoditi yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peperangan, bencana alam dan ketidakstabilan politik. Meskipun emas amat sukar dimanupulasikan, namun perkara-perkara dibawah perlu dipertimbangkan ketika membuat keputusan melabur dalam emas:
1. Pengaruh kejatuhan/pengukuhan USD dalam kenaikan/penurunan emas
USD memainkan peranan penting sebagai faktor atau indeks perbandingan ke atas emas. Seandainya pengukuhan USD berlaku, harga emas akan mengalami penurunan dan begitu juga sebaliknya. Kestabilan dan peningkatan ekonomi US akan turut mempengaruhi harga emas.
Sebagai contoh, berikutan berita pengukuhan USD dan ekonomi US oleh Non-Farm Payrolls Report telah menarik ramai pelabur untuk beralih dari memilih emas sebagai 'safe haven' untuk melabur ke dalam pasaran yang lebih berisiko tinggi untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.guardian.co.uk/busi…..m-payrolls
2. Pengaruh pengukuhan RM ke atas USD
Pada tahun 2010, kita telah menyaksikan kenaikan RM berbanding USD.. bermula dari 1USD = RM3.80, hinggalah hari ini 1USD = RM3.06. Keadaan ini telah menyebabkan kenaikan harga emas dalam RM pada tahun 2010 adalah rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya.
Apakah benar-benar RM mengukuh??
Kenapa harga minyak terus naik??
Apakah komoditi akan terus naik??
Bagaimana dapat kita pastikan perkara ini??
Satu cara yang paling mudah ialah membandingkankan nilai tukaran RM terhadap nilai matawang jiran kita SGD. Ternyata sebenarnya, RM tidaklah mengukuh dengan banyak tetapi USD yang telah tersungkur. Jadi, berhati-hati dalam menilai sesuatu perkara, RM mungkin mengukuh relatif kepada USD.. tetapi bagaimana pula SGD. Jika tahun-tahun lalu 1SGD=RM2.20, pada tahun 2010 kadar maksimum yang dicatat 1SGD = RM2.40, dan 1USD = RM3.08 pada hari yang sama. Klink link ini untuk melihat dengan lebih terperinci.. http://www.bnm.gov.my/index.ph…..38;unit=rm
Sebagaimana mana kita mengatakan, 'Harga emas tak berubah, cuma nilai matawang yang jatuh' mungkin itu juga yang berlaku kepada USD, 'Harga RM tak berubah, cuma nilai USD yang jatuh'.
Cuba bayangkan seandainya, kadar tukaran USD ke RM kembali ke nilai asal, nilai emas akan meningkat sebanyak 23% secara automatik. Faktor ini jugalah yang menyebabkan saya terus membeli emas, meskipun ramai yang berkata mahal.
Untuk faktor-faktor yang seterusnya, saya harap para pembaca dapat kongsikan bersama di sini…    

Topik 3

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia
Kali ini mari kita belajar mengenai pengeluar dan pembekal emas di Malaysia, dan apa kelebihan dan kekurangan dari mata seorang pelabur dan penyimpan. Segala pendapat yang diutarakan adalah berdasarkan pengalaman yang saya lalui…
Ada beberapa kriteria yang saya teliti sebelum membeli emas dari pengeluar / pembekal
-Spread atau susut nilai
-Price revision atau update
-Stock availability
-Business hours
-Business outlet
-Buyback condition


No.KriteriaKijangUOB ProductsPublic GoldGCP
1Spread3.8% – 7.3%4.2% – 11.4%5-6%15% customer,
5% dealer
2Price updateSekali sehari2 kali sehariSetiap 20 minit, 24 jam sehariSekali sehari, 10:00 am
3Stock availabilityCirculated, tiada pengeluaran terbaruStok bergantung pada bankStok ada, tapi mungkin lewat akibat masalah pengeluaranStok bergantung pada ready stok GCP
4Business hours9 am to 5 pm9 am to 5 pmWeb ordering/ lock10 am to 4 pm
5Business outletMaybank terpilihUOB Jalan Sultan Ismail, KL7 cawanganKL
6Buyback conditionTiada calar atau bengkokTiada calar, bengkok, sijil belian harus disertakanTiada masalah jika calar atau bengkok selagi ada sijil ketulenanUtk PAMP, plastic tidak boleh dibuka

Dari maklumat di atas, dapat kita bandingkan kriteria-kriteria dan tujuan kita membeli dan menyimpan emas tersebut. Semoga informasi di atas dapat membantu anda, memilih emas yang bersesuaian dengan  aplikasi
masing-masing. Terima kasih…

ehsan dari
Rosihan Anwar Amran 0194738023, seehan77@yahoo.com
Otai dlm bisnes emas boleh hubungi beliau untuk keterangan lanjut....

Friday, 14 January 2011

Rezeki Tahun 2011

PublicGold.com.my - Home: "Public Gold Price (24 Hours Live)(Last updated 15/01/11 12:45 AM)
We SellWe Buy
20 gramRM 3080.00RM 2895.00
50 gramRM 7664.00RM 7242.00
100 gramRM 15256.00RM 14493.00
250 gram RM 37960.00 RM 36252.00
(Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) Daily Silver Chart"

Assalamualaikum kepada pengunjung!

Nampak harga emas dunia telah meniruk lagi. Gunakan peluang ini untuk menambah stok kita ataupun kepada yang masih befikir tentang pelaburan emas, inilah masanya membuat pilihan..InyaAllah anad akan tersenyum dua tiga tahun lagi....

Monday, 10 January 2011

Dr. Mahathir Galak Rakyat Simpan Emas

KUALA LUMPUR 17 Dis. - Tun Dr. Mahathir Mohamad menasihatkan orang ramai supaya menyimpan emas berbanding mata wang kerana nilai emas lebih terjamin dan sukar untuk jatuh.

Bekas Perdana Menteri itu berkata, nilai mata wang tidak terjamin kerana ia bergantung kepada pasaran tukaran mata wang dunia yang sentiasa berubah-ubah.

Menurutnya, ada kalanya nilai mata wang akan jatuh dengan teruk apabila berlaku sesuatu krisis kewangan di dalam sesebuah negara.

"Mata wang hanyalah sehelai kertas yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu tetapi bukan nilai sebenar, namun emas boleh mewakili nilai sebenar kerana ia sebuah logam berharga di seluruh dunia.

"Simpanan emas lebih terjamin kerana fungsi komoditi itu sebagai penyimpan nilai kalis inflasi dan berdaya tahan terhadap ketidaktentuan ekonomi global yang sedang melanda ekonomi dunia ketika ini," katanya.

Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Pelancaran Produk Emas Genneva Malaysia berkonsepkan syariah di sini, kelmarin.

Produk emas Genneva Malaysia dihasilkan dalam bentuk jongkong oleh Persatuan Persahabatan Malaysia-Arab Saudi (MSAF) dan Persatuan Usahawan Jongkong Emas Malaysia (GBEAM) yang dikeluarkan memenuhi keperluan Syariah.


MSAF dan GBEAM menyasarkan syarikat swasta dan orang ramai untuk mendapatkan produk berkenaan sebagai urusan dalam pelbagai transaksi terutamanya jualan dan belian.

Dr. Mahathir berkata, suatu ketika dahulu, satu auns emas bernilai AS$30 (RM109.79) tetapi kini satu auns emas bernilai kira-kira AS$1,400 (RM4,390.40).

Beliau berkata, perbezaan antara menyimpan emas fizikal dan emas yang siap diproses (barang kemas, syiling emas) adalah dari sudut keuntungan

Emas Public Gold